Tunalı Hilmi Cad. No:52 Çankaya / Ankara adresinde mukim Tesla Konsept Ltd. Şti.'ye ("TESLAKOSEPT") ait, "www.TESLAKOSEPT.com" isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan işbu siteyi ("Web Sitesi") ziyaret eden, üye olan veya Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep eden herkes, işbu "Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar" da yer alan hüküm ve şartların tamamını aynen kabul eder. Websitesi’ne üye olmakla veya TESLAKOSEPT tarafından sunulan hizmetlerden yararlanmayı talep etmekle veya işbu Web Sitesi'ni her ne şekilde olursa olsun olsun kullanmakla işbu "Kullanım Koşulları ve Hukuki Şartlar"da yer alan hüküm ve şartların tamamıyla Web Sitesi'nde yer alan işlem usulleri ve diğer usul, kural ve talimatlar ile bunlarda TESLAKOSEPT tarafından zaman zaman yapılan değişikliklere ve Web Sitesi'ndeki diğer tüm talimatlarla (hepsi birlikte "İşlem Kuralları") bağlı olmayı taahhüt etmekte ve buralarda belirtilen şartları kabul etmektesiniz.
TESLAKOSEPT, İşlem Kuralları'nda, dilediği zamanda, dilediği değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler, Web Sitesi'nde yayınlandıkları tarihlerden itibaren geçerli ve bağlayıcı olacaklardır. Değişiklikleri takip etmek sizin sorumluluğunuzdadır. TESLAKOSEPT’nın, değişiklikleri tarafınıza ayrıca bildirme yükümlülüğü yoktur. Websitesi’nde sunulan hizmetlerinden yararlanmaya devam etmekle, bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılırsınız.
Siteye girdiğinizde veya TESLAKOSEPT hizmetlerini kullanırken aşağıda belirtilen işlemlerin yapılması sözleşmeye açıkça aykırılık olarak kabul edilecektir:

1. Ürün, hizmet ve içeriklerin yanlış kategoride listelenmesi,

2. Mevzuata aykırılık, üçüncü kişilerin haklarının ve/veya işbu sözleşme veya eklerinin ihlali,

3. Sahte ürünlerin satışı veya üçüncü kişilere ait telif, marka gibi fikri ve/veya sınai mülkiyet haklarının ihlali,

4. Hukuki işlem yapma ehliyetine sahip olunmaması (18 yaşından küçük olmanız gibi) veya üyelikten men edildiğiniz halde TESLAKOSEPT hizmetlerinin kullanılması,

5. Ürün ve/veya hizmetlerin teslim/ifa edilmemesi veya satın alınan ürün ve/veya hizmet bedelinin ödenmemesi,

6. Fiyatların manipüle edilmesi veya diğer kullanıcıların listelemesine müdahale edilmesi,

7. Aldatıcı, yanıltıcı, eksik, yanlış içerik yerleştirilmesi,

8. TESLAKOSEPT'nın yazılı onayı olmaksızın, kullanıcı hesabının veya isminin devredilmesi,

9. Spam, talep edilmemiş veya toplu elektronik iletişim yapılması veya zincirleme e-posta gönderilmesi,

10. Websitesi'ne veya kullanıcılarına zarar verebilecek virüs veya teknolojilerin dağıtımı, yayılması,

11. Kullanıcı profili değerlendirme sistemini bozmaya yönelik davranışlar dahil, TESLAKOSEPT altyapısına, sistemine zarar verilmesi,

12. Herhangi bir amaçla siteye robot veya otomatik giriş yöntemleri ile girilmesi,

13. Kullanıcıların yazılı ön onayı olmaksızın, kullanıcıların e-posta veya diğer kişisel bilgilerinin toplanması, saklanması,

14. Sitenin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) herhangi bir fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu parçasının yeniden satışı, paylaşımı, dağıtımı, çoğaltılması, bunlardan türemiş, işleme çalışmalar yapılması.

Eğer siteye bir tüzel kişi olarak üye oluyorsanız, ilgili tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olduğunuzu beyan ve garanti edersiniz. Aksi halde, doğan borç ve yükümlülüklerden şahsen sorumlu olmayı kabul edersiniz.

İşbu sözleşmeye taraf olmakla, TESLAKOSEPT'nın site aracılığıyla kullanıcılar arasında gerçekleşen her türlü iletişimi ve bunların içeriğini izleyebileceğini, işleyebileceğini ve bu içeriğe ilişkin kayıtları tutabileceğini, saklayabileceğini ve mevzuat kapsamında gerektiğinde ilgililere verebileceğini kabul etmektesiniz.

 Sorumluluk Esasları ve TESLAKOSEPT'nın Yetkileri

1. TESLAKOSEPT sadece ticareti kolaylaştırmak amacıyla Web Sitesi'ni kullanıma sunmakta olup, Web Sitesi üzerinden yapılan işlemlerde alıcı, satıcı, temsilcilik, acenta, simsarlık, vekalet, kefalet, garanti, komisyonculuk, mümessillik, danışmanlık veya burada belirtilmeyen diğer her hangi bir hukuki sıfatı yoktur. Sizin Web Sitesi kanalıyla işlem yapmanız, üçüncü kişilerle ilişkiler tesis etmeniz, alım satım ve diğer şekillerle ticaret yapmanız, sizinle bizim aramızda, söz konusu işlemlerden kaynaklanan her hangi bir hukuki ilişki veya sorumluluk oluşturmaz. Bu işlemlerin tarafı ve sorumlusu sadece siz olacaksınız.
2. Web Sitesi'ni kullanırken iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uygun davranmayı, yasalara ve diğer hukuki düzenlemelere saygılı olmayı, gizlilik kurallarına uymayı ve Web Sitesi üzerinden yaptığınız işlemlerden bize ve üçüncü şahıslara karşı doğan tüm yükümlülüklerinizi tam ve eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt etmektesiniz. Web Sitesi üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde Web Sitesi’nden bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayan kişiler hakkında, TCK. mad. 243 (1)'deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak tarafımızdan savcılığa şikayet edilecektir.
3. TESLAKOSEPT, önceden bir bildirime veya herhangi bir kimsenin iznine ihtiyaç duymaksızın, Web Sitesi'nin kullanım amacını, şeklini ve usullerini, özelliklerini, yapısını, fonksiyonlarını, içeriğini, verilen hizmetleri, değiştirebilir, sizden bilgi ve belgeler talep edebilir, Web Sitesi'ni iptal edebilir, işletilmesini askıya alabilir, sizin Web Sitesi'ni kullanmanızı engelleyebilir. Bunlardan dolayı TESLAKOSEPT'dan hiç bir hak talep edemezsiniz. Teknik sebeplerden veya üçüncü kişilerin eylem ve işlemlerinden kaynaklanan sorunlar veya zorunlu sebeplerden dolayı da TESLAKOSEPT mesul tutulamaz.
4. TESLAKOSEPT, sizin bir işlem yaptığınız sırada İşlem Kuralları'na veya iyi niyet kurallarına aykırı davrandığınız, yasaları ihlal ettiğiniz veya sistemin iyi bir şekilde işlemesini engelleyecek şekilde davrandığınız kanısına varırsa, hiç bir ön bildirime ihtiyaç duymaksızın, yapmakta olduğunuz işleme müdahale edebilir, işlemi durdurabilir, sizi sistemden çıkarabilir ve gerekli göreceği diğer tüm tedbirleri alabilir.
5. TESLAKOSEPT, 5651 sayılı yasa kapsamında "yer sağlayıcı" statüsündedir ve tarafınızdan sağlanan içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Web Sitesi kanalıyla yaptığınız işlemlerin kaçakçılık, gümrük mevzuatına aykırılık, hakaret, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya diğer bir şekilde suç teşkil eden bir eylem olması halinde, bu fiillere ilişkin tüm cezai sorumluluklar tarafınıza aittir. Web Sitesi'ni kullanarak yaptığınız işlemlerin hukuki tüm sorumluluğu da tek başına size aittir. TESLAKOSEPT'nın ne size, ne işlem yaptığınız kişilere ve ne de diğer üçüncü kişilere karşı hiç bir sorumluluğu yoktur. Buna rağmen TESLAKOSEPT’nın sorumlu tutulduğu durumlarda, TESLAKOSEPT'nın size rücu hakkı vardır.
6. Web Sitesi kanalıyla yaptığınız işlemlerden doğan yükümlülüklerinizin her hangi birini ihlal ettiğiniz taktirde, bundan doğan tüm sorumluluk size ait olacağı gibi, bu ihlalin, TESLAKOSEPT ve üçüncü kişiler nezdinde doğuracağı tüm zararları da tazmin etmekle yükümlü olacaksınız. Buna rağmen TESLAKOSEPT’nın sorumlu tutulduğu durumlarda, TESLAKOSEPT’nın size rücu hakkı vardır.
7. TESLAKOSEPT hiç bir şekilde, Web Sitesi'ni kullanan kişilerin
sizinle sözleşme yapacaklarını, iyiniyetli olduklarını, borçlarını ifa kabiliyetlerinin varlığını, borçlarının ifasını, beyanlarının doğruluğunu, işlem yapmaya yetkili olduklarını ve benzer diğer hususları garanti etmez. TESLAKOSEPT, sizin gireceğiniz hukuki ilişkilere tamamen yabancıdır ve bunlara ilişkin hiç bir sorumluluğu yoktur. TESLAKOSEPT, bu hukuki ilişkilerin dışında olması, sizin Web Sitesi'ni kullanmakla uymayı taahhüt ettiğiniz yükümlülüklerinizin hiç birine halel getirmez. 8. TESLAKOSEPT, yasal tebligat yollarının yanısıra, size yapacağı bildirim, ihbar ve ihtarları elektronik haberleşme kanallarıyla (e-mail vs.) gönderebilir. Bu şekilde yapılan tebligatlar geçerli bir tebligatın tüm sonuçlarını doğurur.
9. TESLAKOSEPT, Web Sitesi'ni mevcut haliyle kullanıma sunmaktadır. Sistemin kesintisiz işleyeceği veya belli kriter ve ihtiyaçları karşılayacağı yönünde hiç bir taahhütte bulunmamaktadır. Bu yüzden TESLAKOSEPT’dan tazminat talebinde bulunamazsınız.
10. Web Sitesi'ne veya Web Sitesi'nden kurulan "link”ler, diğer kişi ve kuruluşlarla bir hukuki ilişki içerisinde olduğumuz veya bu kişi ve kuruluşların edimlerini, güvenilirliklerini taahhüt ettiğimiz, onlar adına hareket ettiğimiz veya onlara her hangi bir konuda yetki verdiğimiz veya bunların eylem ve işlemlerinden sorumlu olduğumuz anlamına gelmez. Tarafımızdan yazılı olarak verilmeyen hiç bir taahhüt TESLAKOSEPT için bağlayıcı olmayacaktır.
 

11. TESLAKOSEPT, İçerik kapsamında yer alan bilgi ve görüşlerin eksiksiz ve güncel olduğunu, doğruluğunu, amaca uygunluğunu, isabetli olmasını garanti etmez. İçeriğin değerlendirilmesi sorumluluğu tarafınıza aittir.
12. TESLAKOSEPT'nın izni olmaksızın Web Sitesi'ne link vermek, Web Sitesi'nde yayınlanan herhangi bir bilgiyi başka bir mecra yada internet sitesinde kullanmak, çoğaltmak ve yayınlamak kesinlikle yasaktır.
13. Web Sitesi'ni kullanmanız nedeniyle aramızda bir ihtilaf olması durumunda, bu ihtilafa Türk hukuku uygulanacak ve Ankara mahkemeleri ve icra daireleri münhasır yetkili olacaktır. Bu uyuşmazlıklarda, TESLAKOSEPT'nın defter ve kayıtları tek ve kesin delil olacaktır. Elektronik ortamda ve Web Sitesi üzerinde gerçekleşen işlemlere ait, TESLAKOSEPT tarafından alınmış, bilgisayar çıktılarının da kesin delil niteliği taşıyacağını kabul ediyorsunuz.